حاشيه‌امنيت‌رحمتي‌به‌خطر‌افتاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رحمتــي در ليگ شــانزدهم براي اولين بار نيمكت نشــيني در استقالل را در چنــد ديدار پياپي تجربه كرده بود اما در ادامه وضعيت براي او تغيير كرد. پيش از ديدار مقابل ســپاهان در نيمفصل اول ليگ شــانزدهم و با باال گرفتن اختالفات رحمتــي و منصوريــان ايــن دروازهبان نيمكت نشــين شد و حســين حسيني جاي او را در تركيب اصلي آبي پوشــان گرفت. حسيني در چند ديدار گلر اصلي اســتقالل بود و عملكــرد خوبي به جاي گذاشت اما تغيير رفتار رحمتي و صلح او با منصوريان باعث شد كاپيتان دوباره به تركيب اصلي بازگردد. با اين حال رحمتي در اين فصل در چند ديدار نشــان داد از دوران اوج خود فاصله گرفته است. او نيز به مانند هر دروازهبان ديگري با باال رفتن سن و ســالش كند شده و واكنشهايش متفــاوت با دوران گذشــته اســت. اوج انتقادها از رحمتي پــس از ديدار مقابل العين شــكل گرفــت. در شــرايطي كه ميتوانست با واكنشهاي سريعتر مانع از گل شدن برخي موقعيتهاي العين شود. بر خالف سالهاي اخير براي فصل جديد جايگاه رحمتي در استقالل تضمين شده نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.