ماجدي: استقالل فرصت زيادي براي آمادگي دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ميرشــاد ماجــدي در خصوص وضعيت نقــل و انتقاالت اســتقالل براي شــروع ليگ هفدهم ميگويد: «به نظر من اســتقالل توانسته براي ليگ هفدهم بازيكنان مورد نظر كادر فنــي را جذب كند. آنهــا بايد بدانند كــه فصل نقل و انتقاالت همانند يك بيزينس اســت و بايد يك چشم هم به رقبا داشته باشند و ببينند آنها در پنجــره نقل و انتقاالت چه عملكردي دارند. آبي پوشــان فصل گذشته فراز و نشــيب زيادي داشتند اما توانستند به مقام نايب قهرماني در ليگ دست پيدا كنند. امسال با گرفتن بازيكنان جديــد و تمديد قــرارداد با بازيكنان فصل گذشــته فكر ميكنم هواداران انتظــاري جــز قهرمانــي از اين تيم نداشته باشند.

اســتقالل بايــد اســكلت فصل گذشــته خــود را حفظ كنــد زيرا بازيكنــان جديدي كه بــه اين تيم ميآيند زمان خواهد برد تا با تفكرات ســرمربي هماهنگ شــوند اما ساير بازيكنان با اين شــرايط آشنا هستند و كادر فنــي را بهتــر از بازيكنــان جديد ميشناسند.» سرپرست سابق اســتقالل در پايان و در پاسخ به اين پرسش كه آبيپوشان تمريناتشان را آغاز كردهاند و آيا اين زمان مناســبي براي هماهنگي تا شــروع ليگ است، ميگويد: «ليگ از ششم مرداد شروع ميشود. منصوريان نزديك به ۵۴ روز فرصت دارد تا تيمــش را به آمادگي كامل رســانده و فكــر ميكنم زمان خوبي براي اين تيــم وجود دارد كه كارش را آغاز كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.