شجاعیان: از بچگي عاشق استقالل بودم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جالب اســت كه در ســالهاي اخيــر هر بازيكني با اســتقالل يا پرسپوليس قرارداد منعقد كرده اين جمله را به زبان آورده كه از بچگي به آن تيم تعلق خاطر داشته اســت. شجاعيان هم پس از عقد قرارداد با اســتقالل از اين جمله تكراري اســتفاده كرده است: «قرار بود زودتر با باشگاه اســتقالل قرارداد ببندم اما به دليل يك موضوع خانوادگي و تماســي كه از شيراز داشتم مشــكلی پيش آمد و قرار شد تا آخر شب يكشنبه قرارداد را امضا كنم. خدا را شكر كه قرارداد را بستم و به تيمي كه دوستش داشتم و از بچگي به آن عالقهمند بودم، پيوستم. انشاءا... امسال سال خوبي داشته باشيم.»

هافبك جديد اســتقالل در خصوص شايعاتي كه در مورد نرفتنش به جلســه ابتدايي توافق مديران دو باشــگاه وجود داشت، گفت: «هر اتفاقي كــه در فضاي مجازي رخ ميدهد، هميشــه حقيقت ندارد. در فضاي مجازي چيزهايي پخش شــد كه درســت نبود. دليل دير آمدن من مشــكل مادرم بود و باعث شد تا من دير به اينجا بيايم. از هواداران عذرخواهي ميكنم كه دير آمدم. كمي زمان برد تا مشــكلم حل شود و ديديد كه خيلي هم كار من اينجا طول نكشيد و قرارداد را امضا كردم.»

شــجاعيان حرفهايش را با اين جمالت پايــان داد: «من دلي به اســتقالل آمدم. از طرفي مطمئنا بــراي راهيابي به تيم ملي، تيم مهم اســت. فكر ميكنم از اســتقالل ميتوانم در تيم ملي باشم و اميدوارم بتوانيم با كمك آقاي منصوريان ســهميه استقالل در تيم ملي را بيشتر كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.