تال ‌شهای‌ب ‌ینتيجه‌برای‌حضور‌همه‌بازيکنان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديران اســتقالل و منصوريان تالش زيادي انجام دادند تا اولين جلســه تمريني اين تيم با حضور تمامي ستارگان استقالل در ليگ هفدهم انجام شود اما شرايط براي آنها به شــكلي پيش نرفت كه اين موضوع براي آبيها اتفاق بيفتد. استقالل در ابتداي ليگ شانزدهم افتتاحيه شلوغي با پاگشاي منصوريــان و رونمايــي از بختيار رحماني، وريا غفوري، حسين كنعانيزادگان، فرشيد باقري و غيره داشــت. افتتاحيهاي كه باعث شــد نزديك به ۲ هزار هــوادار خود را به كمپ حجازي برســانند و شيريني اين روز همچنــان براي منصوريــان از جذابيت دو چنداني برخوردار است. با همه اين تالشها اما از ســتارههاي احتمالي اســتقالل مدل 96-97 بازيكناني هستند كه در اين تمرين حضور نداشــتند؛ اميــد ابراهيمي هافبك مورد عالقه منصوريان هنوز با آبيها تمديد نكرده و تكليف بهنام برزاي، يعقوب كريمي و وريا غفوري با آبيها براي تمرين مشخص نيست. همچنين دو مدافع برزيلي آبيها در اين جلسه تمريني حضور نداشتند و هراير مگويان نيز با اجــازه منصوريان و به دليل حضور در بازيهاي ملي در مرخصي به سر ميبرد. به اين فهرست بايد پژمان منتظري را اضافه كــرد كه در فهرســت منصوريان حضــور دارد و مذاكــرات اســتقالل با اين بازيكــن هنوز به نتيجه نرســيده اما انتظار ميرود او از جمله ســتارههاي آبيها براي ليگ هفدهم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.