منصوريان‌تيم‌اميد‌را‌ زير‌نظر‌گرفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي تيم استقالل پيش از آغاز اولين جلســه تمريني تيمــش، نظارهگر ديدار بازيكنان اميدهاي اين باشگاه شد. ســرمربي تيم اســتقالل تهران ساعاتي قبل از آغاز اولين جلســه تمرين تيمش در سال 96 به همراه دســتيارانش وارد كمپ حجازي شــد تا عملكرد بازيكنان اميد باشگاه اســتقالل را زير نظر بگيرد. منصوريان كه عالقه خاصي به نسل جوان و اســتفاده از بازيكنان جــوان دارد و در اين فصل نيز چنــد بازيكن اميد را براي اضافه شــدن به تيم اصلــي جذب كرد، ســاعاتي قبل از آغاز تمريــن تيمش به كمپ حجازي رفــت تا عملكرد بازيكنان اميد اين باشگاه را زير نظر بگيرد. صادق ورمزيــار مدير آكادمــي و محمد نوازي گزينــه اصلــي ســرمربيگري تيم «ب» اســتقالل نيــز در كنــار كادر فني تيم بزرگساالن اين باشگاه حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.