ابراهيمي‌نياز‌به‌ جراحي‌دارد؟‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ابراهيمي احتمــال دارد تحت عمل جراحي قرار گيرد. اميد ابراهيمي ســتاره ســه فصل اخير تيم استقالل و گلزنترين هافبــك فوتبال ايران مدتي اســت كه از مصدوميت رنج ميبــرد و بازيهاي آخر تيمش در ليــگ قهرمانان آســيا و ليگ برتر را به همين دليل از دســت داد. اين بازيكن مدتهاست درمانش را زير نظر كادر پزشكي استقالل دنبال ميكند اما احتمال اينكه ناچار شــود بــراي رهايــي از اين مصدوميت بدنش را به تيغ جراح بســپارد زياد است. ابراهيمي از آن دست بازيكناني است كه هنوز قرارداد فصل آيندهاش را با آبي پوشــان تمديد نكرده است ولي گفته ميشود براي تمديد قرارداد به توافق اوليه با باشگاهش دست يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.