خانزاده: اولویتم سیاهجامگان است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا بضاعتــي كــه ســياه جامــگان دارد و ســابقهاي كــه فصل گذشــته در پرداخت به بازيكنان داشته، خيليها پيــش بينــي ميكردند كــه ســياهجامگان در رقابتهــاي نقــل و انتقاالتــي در ردههــاي پاييــن جدول باشــد. با اين حــال اكبر ميثاقيان در اين شــرايط خوب عمل كرده و توانســته عــالوه بر حفظ بازيكنان، تعدادي از بازيكنان مورد نياز خــود را هم جذب كند. محمدرضا خانزاده يكــي از همين بازيكنان اســت كه به احتمال قوي در اين تيــم خواهد ماند. او بــا تأكيد بر مذاكرات خوبي كه با مســووالن باشــگاه سياه جامگان داشــته، درباره تمديد قرارداد و وضعيتش در شانزدهمين دوره ليگ برتر میگويد: «من صحبتهايم را با مسووالن باشــگاه و همچنين اكبر ميثاقيان انجام دادم و اين مذاكرات خوب بود. فكر ميكنم امروز يا فردا تصميم نهايي را بگيرم و به نظر نمیرسد در حال حاضــر مشــكل خاصي وجود داشته باشد.»

آيا مشــكالت مالي فصــل گذشــته مانع از ادامه همكاري با ســياه جامــگان نميشــود؟ خانزاده در پاســخ به اين ســوال ميگويد: « ما در مورد مســائل مالي و طلبي كه مربوط به فصل گذشــته اســت صحبــت كرديم و در ايــن زمينه حرفهاي مثبتي زده شد. من چند پيشنهاد هم دارم اما اولويتم ماندن در سياهجامگان است.»

اينطور كه به نظر ميرســد مســووالن سياه جامگان تا اينجا توانستهاند برنامه خوبي براي فصل آينده داشته باشند، البته بايد ديد اين وضعيــت در طول فصل هم ادامه خواهد داشت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.