سیاوشیزدانی:اهدافبزرگیدارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپاهان ســياوش يزدانــي را بهعنوان مدافع جديد تيمــش به خدمت گرفتــه اســت. يزداني، بازيكن جواني اســت كه فصــل گذشــته عملكرد خوبي از خود نشــان داده و مــورد توجــه كرانچار قرار گرفته اســت. او بعد از پيوســتن به سپاهان، دربــاره شــرايط اين تيم میگويد: «چند روزي اســت كــه تمرينات را شــروع كردهايم و بيشــتر كارهاي بدني انجام ميدهيــم. من هــم در فضاي جديــدي قرار دارم و حضور در ســپاهان يــك چالش جديد براي من است.»

او با اشــاره بــه هواداران ســپاهان درباره جــو خاصي ميگويــد كه در ايــن تيم حاكم است: «ســپاهان تيمي است كه در تمريناتش هــم تماشــاگر دارد و اين موضــوع براي من جذابيتهــاي خاصي دارد. طبيعتــا اينجا بايد بيشتر تمركز كنم تا بتوانم فصل خوبي را پشتســر بگذارم.»

او در پاســخ بــه اين پرســش كه «آيا سپاهان مدعــي كســب عنــوان قهرمانــي اســت» تأكيد ميكند: «سپاهان هميشه دنبــال قهرماني اســت. شــايد بهعنــوان مثال ما مانند پرسپوليس نباشيم امــا تالش ميكنيم تا در فصــل جديد در بين مدعيان جدي قهرماني قرار بگيريم.»

يزداني از هدفهــاي بزرگي ميگويد كه ســپاهان براي فصل آينده در ســر دارد. او در هميــن رابطه ميگويد: «ســپاهان مطمئنا در فصل جديد هدفهــاي بزرگي دارد و اميدوارم نتايــج خوبي بگيريم. هرچند تغييرات نســبتاً زيادي در تيم ايجاد شــده است، ولي اميدوارم كــه قبل از شــروع ليگ بــه هماهنگي كامل برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.