ناظمالشريعه: برای قهرمانی بايد از همه تيمها عبور كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيد محمد ناظمالشريعه سرمربي تيم ملي فوتسال درباره قطع همكاري سيلوا، مربي برزيلي با كميته فوتسال اظهار بي اطالعــي ميكند كه در نوع خود بسيار جالب است.

او ميگويد: «ما يك درخواســتي از فدراســيون فوتبال داشتيم كه يك مربي و مــدرس برزيلي براي تيم ملي نياز داريم كه فدراسيون سيلوا مدرس و مربــي برزيلي را به ايران دعوت كرد و يــك قرارداد 6 ماهه بــا وي منعقد كرد و اين مربــي برزيلي به جمع تيم ملي اضافه شــد. اين مربي تا به امروز حدود ۴ ماه اســت كــه در ايران بوده و يــك دوره كالس مربيگــري هم در مشــهد برگزار كرد اما مــن در رابطه با قطع همــكاري اين مربي هيچ گونه اطالعي ندارم. تا دو ماه آينده تيم ملي تمريناتي ندارد و من فكر ميكنم يكي از داليل قطع همــكاري با وي همين موضوع بوده باشد.»

ســرمربي تيــم ملــي فوتســال همچنيــن درمــورد زمــان برگزاري اردوهــاي تيم ملي اينطــور ميگويد: «تمرينات تيم ملــي در مرداد ماه در هتل آكادمي برگزار ميشود ولي هنوز تاريخ دقيق تمرينات مشخص نيست. بايد از ســوي هيات رييسه فدراسيون فوتبال زمان اردوها و شــروع تمرينات مشخص شود تا ما بتوانيم برنامهريزي خود را داشته باشيم.»

او همچنيــن نســبت بــه اضافه شدن نپال در گروه ايران در بازيهاي مقدماتي قهرماني آســيا حساســيت خاصي نشــان نميدهد: «خيلي براي ما مهم نيســت كه اين تيم به گروه ما اضافه شــود يا نشود، هر چند گروه ما نسبت به گروههاي ديگر كمي سختتر اســت. همانطور كه اطــالع داريد در اين گــروه تيــم اول و دوم دوره قبل بازيهاي آســيايي حضــور دارند ولي اگر ما بخواهيم قهرمان شويم براي ما فرقي ندارد كه با چه تيمي بازي و در چه گروهــي قرار داريم. برای قهرمانی بايد از همه تيمها عبور كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.