احتمال ميزباني ايران در مرحله مقدماتي جام ملتهاي آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكســري برنامههاي پيش بيني نشــده در اين مدت رخ داد كه باعث شد برنامه تيم ملي تغيير كند.

از جمله الزام تيم ملي فوتســال به حضــور در مرحلــه مقدماتي جام ملتهاي آســيا كه از 3۲ مهرماه آغاز ميشود.

كميته فوتسال در تالش است تا ميزباني مرحله مقدماتي جام ملتها را از آن خود كند.

كنفدراســيون فوتبــال آســيا اعالم كرده اســت كه عالوه بر ايران، ازبكستان، تركمنســتان، قرقيزستان، افغانســتان و تاجيكستان، كشور نپال هم بايد در منطقه آســياي مركزي به ميدان برود.

بــه اين ترتيــب ۷ تيــم منطقه آســياي مركزي در دو گروه با يكديگر به رقابت ميپردازند و فيناليستهاي آنها راهي مرحلــه نهايي جام ملتها ميشوند. البته اگر ميخواهيم ميزبان جام ملتها شويم در دوره بعدي يعني ســال 0۲0۲ اين اتفاق رخ بدهد چرا كه آن ســال منتهي به جــام جهاني اســت و ميتوانيم بــا صعود راحت به جام جهاني در سيد خوبي قرار بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.