بدنساز برزيلي از تيم ملي فوتسال رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اواخر بهمن ماه ســال گذشــته بود كه با درخواســت سيدمحمد ناظم الشريعه ســرمربي تيم ملي فوتسال، «اليني ســيلوا» مدرس و مربي مطرح بدنســاز برزيلي به كادر فني تيم ملي اضافه شد. حضور ســيلوا در ايران نه تنهــا مختص تيم ملي بــود بلكه قرار شــد از دانش اين مربــي براي تمامي تيمهاي ملــي فوتســال و همچنين برگزاري كالسهاي آموزشي استفاده شــود. فدراســيون فوتبال هــم ابتدا قــراردادي 6 ماهه با اين مربي برزيلي منعقد كرد اما ســيلوا بعــد از ۴ ماه فعاليت در تيم ملي، قيد كار در ايران را زد. دليــل قطعي جدايي ســيلوا از تيم ايران مشــخص نيست اما رييس كميته فني و توســعه فوتسال در اين خصوص توضيحاتي داد. اليني يكسري تقاضاهاي جديد داشــت كه انجام آن در توان فدراســيون نبود. ضمن اينكه اين مربي از تيمهاي ديگر هم پيشنهاد داشــت و در نهايت به اين جمع بندي رســيديم كه از تيم ايران جدا شــود. جدايي سيلوا دوستانه بود و فدراسيون نيــز تقاضاي او را پذيرفته و جريمهاي در كار نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.