كالنتري: افتخار ميكنم بار ديگر سرمربي فجرسپاسي شدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي اصغر كالنتري يك بار ديگر بهعنوان ســرمربي تيم فجر شــهيد سپاســي معرفي شــد. او در اين بــاره ميگويد: «با انتخابي كه انجام شــد اين پنجمين فصلي اســت كــه هدايت تيم فجر را بر عهده خواهم داشــت و از اعتمادي كه ســردار غياثــي، هيأت مديره و مديرعامل تيم به من داشــتند تشكر ميكنم. انشــاءا... با كمك همــه عوامل، مســووالن، هواداران و اصحاب رســانه بتوانيم فصل خوبي را پشت ســر بگذاريم. از همه مردم، طرفداران و دســت اندركاران و كساني كه از دور و يا غير مســتقيم با تيم فجر در ارتباطند ميخواهم در كنار ما يك تيم واحد شوند و با همدلي و اتحاد فجر را به جايگاه اصلياش باز گردانيم.»

ســرمربي تيم فجر شــهيد سپاسي درباره تعداد زيــاد خروجيهــاي اين تيم تــا امروز اينطور ميگويد: «در چهار فصل گذشــته كه در تيم فجر بودم هر سال تيم خروجيهاي زيادي داشت و نگراني بابت اين موضوع نداريم و با توكل به خدا با گرفتن بازيكنان ســرباز جديد و فوتباليستهاي خوب شيرازي كه از نظر ما قابليت بازي در ليگ را دارند تيم را براي مسابقات آماده خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.