جوانان تراكتور به خط شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنــان جــوان پرتعــداد تراكتورســازي خود را بــراي حضور در ليــگ هفدهــم آمــاده ميكنند. تراكتورسازي كه به واسطه محروميت فيفا از جذب بازيكــن جديد محروم اســت، به ناچار بايد از بازيكنان جوان استفاده كند.

برهمين اســاس بازيكنان جوان ايــن تيم كه ســال گذشــته نيز در تراكتور توپ ميزدنــد، در تمرينات اخير حضوري فعال داشــتند. نفراتي مانند فاخــر تهامي، علــي طاهران، عــارف آغاســي، اميــر نصرآزاداني، محمــد نادري، محمــد امين بهرامي ...و در تمرينــات روزهــاي گذشــته كنــار بازيكنان اصلي به تمرين كردن پرداختند و خــود را آماده حضور در تركيب تراكتورسازي كردند. از طرف ديگر يحيي گل محمدي در بازديد از تيمهاي پايه ۵ بازيكن را به تمرينات بزرگســاالن فراخواند. بر اين اســاس علي اســماعيلي، ميرعلي حســيني، امير اســدزاده، جعفر دهقــان و نيما درودي از روز يكشــنبه بــه تمرينات اضافه شدند تا تراكتورسازي جوانتر از هميشــه آماده حضور در مسابقات ليگ برتر شــود. يحيي كــه پيش از اين ســابقه كار با جوانان را داشــته، اين بار در تراكتورسازي بخت خود را ميآزمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.