از ورزشگاه یادگار امام (ره) چه خبر؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در هياهوي فوتبالي شــهر تبريز، كمتر كســي اســت كه ايــن روزها به ورزشــگاه يادگار امام(ره) شــهر توجه كند. نكته قابل تأمل اما شــرايط فعلي اين ورزشگاه است. ورزشگاهي كه فصل گذشته براي بازســازياش هزينههاي گزافي شــد و نتيجه كار هيچ شباهتي به آنچه وعده داده شــده بود، نداشت. نــه چمن ورزشــگاه آن چمني بود كه با چمن ورزشــگاههاي روز دنيا مقايسه ميشد و نه سيســتم گرمايشی زمين، توانايي آب كردن برفهايي را داشت كه روي چمن جا خوش كرده بودند و طبق روال ســالهاي قبل جارو و پارو وظيفه برف روبي چمن را بر عهده داشتند! بي شك شرايط چمن ورزشــگاه يادگار با توجه به نوع و اقليــم ذاتي آن نخواهد توانســت جوابگوي انتظار فوتبال تبريز در اين سطح باشد و طبق روالي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم به نظر هم نميرسد كه تدبير خاصي جهت ترميم يا تعويــض اين چمن صــورت گرفته باشــد. از سوي ديگر سيستم گرمايشی ورزشــگاه نيز ســال قبل به بدترين و ضعيفترين شــكل ممكن امتحان خود را پــس داد و با قاطعيت هر چه تمامتر بهعنوان بيكاربردترين اجزای ورزشگاه يــادگار امام(ره) انتخاب شــد كه البته هزينه گزافی نيز بــراي راه اندازياش صورت گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.