يا سپاهان يا هيچ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آخرین شایعه جباروف

آخرين شــايعه درباره سرور جباروف اين اســت كه اين ستاره ازبك يا يك فصل ديگر با پيراهن ســپاهان بــه ميدان مــيرود يا كفشهايش را آويزان خواهد كرد.

با وجود هفتههــا گمانهزني درباره مقصد بعدي سرور جباروف آينده اين ستاره ازبك همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد.

آنچــه مســجل شــده اين است كه مرد ســال سابق فوتبال آســيا هيچ عالقهاي به همكاري با اســتقالل ندارد امــا اينكه تن ندادن به حضور در جمع آبيهاي پايتخت براي او پيامدهاي حقوقي خواهــد داشــت يا نه مشــخص نيست. در مقابل، مدير برنامههاي جباروف از تمايل او براي بازي در سپاهان خبر داده است اما به نظر ميرسد كه باشــگاه اصفهاني هم به هر قيمتــي خواهان جذب اين بازيكن نيست.

آخريــن شــايعهاي كــه دربــاره جبــاروف و از قول مدير برنامههايش مطرح شده اين است كه اگــر او نتواند براي ســپاهان بازي كنــد از فوتبال خداحافظي خواهــد كــرد. به عبــارت ديگر، جباروف به صرافــت خداحافظي از فوتبال افتاده و سوال اين است كــه يك فصل ديگــر هم پيراهن سپاهان را به تن ميكند يا همين حاال تصميمــش را براي آويختن كفشها عملي خواهد كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.