مزايده باشگاه ايرانجوان بوشهر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه ايرانجوان بوشــهر با صدور اطالعيهاي از مزايده اين باشــگاه خبر داد.

بيانيه اين باشــگاه به شرح زير اســت: به اطالع هواداران وعالقهمندان باشــگاه فرهنگي ورزشــي ايرانجوان بوشهر ميرســاند باعنايت به برگزاري چندين جلسه باتعدادي از نمايندگان هواداران اين باشگاه و بررسي مشكالت سالهاي گذشته و ناماليمات و نامهربانيها و عدم حمايت مالي كافي و تنها ماندن در فصل بازيها كه نه تنها مشكالت مرتفع نخواهد شد بلكه به صورت مضاعف نيز، تنگناها ومشــكالت اقتصادي و عدم حمايت الزم مسووالن نيز ادامه خواهد يافت، لذا با عنايت به روند فعلي وتجارب ادوار گذشته، ورود به فصل آينده ليگ آزادگان با چنين شــرايطي غيرممكن ميباشد. همچنين با توجه به شــرايط واگذاري اعالم شده و عدم حضور مدعوين درجلسه مقرره، افراد حقيقي كه قصدخريداري پروانه فوتبال دســته اول كشور را دارند طي مدت پنج روز از تاريخ نشــر آگهي )۹6/3/۲8( به موسســه فرهنگي ورزشي ايرانجوان بوشهر مراجعه و اقدامات الزم را مبذول فرمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.