صالح جايگزين مجتبي حسيني در كادر جاللي؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اعالم خبر جدايي مجتبي حســيني از كادرفني پيكان، مسووالن پيكان براي اينكه فرصت را از دســت ندهند، به ســراغ ساير گزينههاي دســتياري جاللي رفتند و به نظر ميرسد جديترين گزينه تا اين لحظه مجيد صالح باشــد. مربي ســابق اســتقالل كه پيش از انتخاب مجتبي حســيني هم با او براي كادرفني پيكان صحبت شــده بــود گزينه اصلي دستياري جاللي براي ليگ هفدهم است و بايد ديد در نهايت با اين تيم به توافق ميرسد يا نه. نام صالح پيش از اين بهعنوان گزينه هدايت ذوبآهن هم مطرح شده بود كه در نهايت نيمكت اين تيم به امير قلعهنويي رسيد. با اين حال او حاال يكي از گزينههاي مدنظر مجيد جاللي است و ميتواند به كادر جوان پيكان بپيوندد و تأثيرگذار باشــد. هرچند كه صالح با توجه به پيشــنهادهايي كه براي سرمربيگري تيمهاي ليگ برتري داشته، شايد مدعي سرمربيگري در ليگ برتر باشد و دستياري را نپذيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.