از نقل و انتقاالت ليگ چه خبر؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد مهدي نظري، بازيكن ســابق اســتقالل تهران كــه در زمان نقل و انتقاالت نيمفصل ليگ گذشــته به نســاجي پيوســته بود با حضور در دفتر مديرعامل اين باشگاه و انجام مذاكرات نهايي، قراردادش را به مدت يك فصل ديگر با نساجي قائمشهر تمديد كرد.

همچنيــن علي فرهنگ هافبك دفاعي فصل گذشــته مس كرمان پس از انجام مذاكرات نهايي با مديران باشــگاه نســاجي به جمع شاگردان مهدي پاشــازاده در فصل جديد ليگ آزادگان اضافه شــد. ميالد شــيخي سليماني مدافع فصل پيش نفت مسجدســليمان با حضور در دفتر باشــگاه شهرداري ماهشــهرقرارداد خود را با اين تيم امضا كرد. اين مدافع ايذهاي ۵۲ســاله كه ســابقه حضور با نفت در ليگ برتر و فجر سپاسي را نيز در كارنامه دارد، فصل پيش ۷۲ بازي براي تيمش انجام داد. ســكان هدايت اين تيم بندري بر عهده سيدكوروش موسوي مربي خوزستاني و كاربلد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.