تيم فوتبال اكسين در البرز ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در روزهاي اخير شايعاتي مبني بر اينكه باشگاه اكسين عالقهاي به تيمداري در فصل جديد ليگ يك را ندارد شنيده ميشد و در اين مدت اكثر بازيكنان اثرگذار نماينده البرز از اين تيم جدا شــدهاند و مشــخص نيست مسووالن اين باشگاه چه برنامهاي براي فصل جديد ليگ آزادگان دارند. امير غفراني مديركل ورزش و جوانان اســتان البرز ميگويد: «تيم اكســين البرز حتما در استان به صورت بومي خواهد ماند و در تالش هســتيم شرايط را براي حضور دوباره اين تيم در ليگ يك كشور مهيا كنيم. آنچه كه براي ما اهميت دارد حضور دوباره اكســين البرز در ليگ يك كشوراست كه اميدوارم اين اتفاق رخ دهد. حضور يك تيم بومي از استان البرز در ليگ يك كشور براي ما از ارزش بااليي برخوردار است و نبايد اتفاق تلخ سايپا بار ديگر تكرار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.