تيمهاي بالتكليف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فاصله يك هفته تا شــروع ليگ برتر وضعيت چند تيم كامال نامشــخص اســت و هيچ خبر موثقي از آنها به گوش نميرســد. دبيري تبريز، ياسين پيشرو قم، آتليه طهران قم، شهروند ســاري و مقاومت قرچك اين ۵ تيم هســتند كه در بالتكليفي به سر ميبرند و وضعيــت تيمداري، مديريت، ســرمربي و بازيكنان اين تيمها مشــخص نيست. در اين ميان كميته فوتسال هم تالشي براي روشن شــدن اين وضعيت نكرده است. بنا بر اعالم دبير سازمان ليگ هيچ كدام از تيمها انصراف خــود را اعالم نكردهاند با اين حال چه خوب ميشــد تا كميته فوتسال از تيمها بخصوص اين ۵ تيم در مورد حضور يا عدم حضورشان استعالم ميگرفت تا در دقيقه 0۹ مجبور به اتخاذ تصميمات اورژانسي نشود. اگر هر كدام از ايــن تيمها قصد تيمــداري ندارند از االن بايد فكري به حال آن كــرد نه اينكه به روز شروع ليگ برسيم و مجبور به عقب انداختن بازيهاي يك يا چند تيم بشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.