مربي جوان ايراني در تيمهاي پايه شنژن چين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال شــنژن چيــن بهعنوان بهترين تيم اين كشــور پهناور در سالهاي اخير پاي ثابت جام باشــگاههاي آسيا بوده و با قهرمانيهاي مكرر در چين و نمايش قابل قبول در آسيا شهرت بينالمللي يافته است. اين تيم چيني كه پيشتر با جذب بازيكنان ايراني در مسابقات آسيايي شركت ميكرد و رابطه خوبي با ايرانيها دارد حاال براي ايجاد ساختار مناســب در ردههاي سني دست به كار شده و با مسعود جهانشاهي مربي جوان اصفهاني قرارداد همكاري بســته است. اين مربــي براي آغاز به كار راهي چين شــده تا همراه اين تيم در جام باشــگاههاي آسيا نيز حضور داشته باشد. شنژن چين همچنين با پيمان حفيظي بازيكن تيم فوتســال حفاري اهواز براي مسابقات آسيايي به توافق رسيده و ايــن بازيكن هــم بعد از عقد قــرارداد در تمرينات تيم چيني حضور يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.