مرتضوي تمديد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســووالن شــهروند با طاها مرتضوي بازيكن مليپوش خود به توافق رســيدند و قرارداد اين بازيكن تمديد شد. از سوي ديگر محمدرضا كرد ديگــر بازيكن مليپوش اين تيم نيز پس از مذاكره با مديرعامل باشــگاه در آســتانه توافق با شــهروند قــرار گرفت. باشــگاه شهروند مذاكرات مثبتي را با محمد طاهري، علي كيايي و علي ابراهيمي داشــته اســت و به احتمال فراوان اين بازيكنان نيز قرارداد خود را تمديد خواهند كرد. همچنين ساير بازيكنان باتجربه اين تيم مانند مرتضي عظيمايي و جواد منتظر نيز به احتمال فراوان قراردادشان را تمديد ميكنند تا تيم شهروند ســاري با كمترين تغيير از نظر بازيكن، خود را آماده فصل جديد ليگ برتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.