كوروشي: سايپا من را نخواست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع سابق نارنجيپوشــان تهراني كه با حسين فركي به اين تيم منتقل شده بود، درباره تيم فصــل آيندهاش اينچنين ادامه ميدهد: «خبرهاي خوبي در راه اســت و مديــر برنامههاي من در حــال مذاكره با چند باشگاه خواهان من است. فكر ميكنم به زودي تيم جديدم مشــخص می شود و فصــل آينده در يك تيم خــوب به ميدان می روم.»

سيامك كوروشــي در رابطه با اينكه نگرانــي براي از دســت دادن زمان ندارد، ميگويد: «كار من بــراي هفدهمين دوره ليگ برتر تازه شــروع شده و اصال عجلهاي براي انتخاب تيم آيندهام ندارم.»

كوروشــي كه قبال در نفــت تهران شــاگرد عليرضا منصوريان بــود در مورد اينكه گفته ميشــود مذاكراتي با باشــگاه اســتقالل انجام داده، ادامه ميدهد: «اگر چنين اتفاقي افتاده باشــد هــم از طرف مدير برنامههاي من صورت گرفته. شخصا صحبتي نداشتم اما مذاكره مديربرنامههايم با باشــگاه استقالل را نه تاييد ميكنم و نه تكذيب و احتمال هر چيزي وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.