تمرين قبل از تمديد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده، قاســم حداديفــر، علي حمام، مرتضــي تبريزي و احسان پهلوان پنج بازيكن كليدي ذوبآهن بودند كه با اتمام فصل ۶۹-۵۹ قراردادشان با باشگاه اصفهاني به پايان رسيد. در اين فاصله قرارداد تبريزي و حداديفر تمديد شد. پهلوان و حمام هم كه پس از اتمام فصل به ترتيب بايد در اردوي تيمهاي ملي ايران و لبنان حاضر ميشدند فعال مشغول استراحت هستند. از اين جمع، فقط رجبزاده است كه عليرغم حضور در اصفهان هنوز قرارداد خود را تمديد نكرده اســت. با اين وجود، كاپيتان ۸3 ساله ذوبآهن هم در مراسم معارفه سرمربي جديد حضور به هم رساند و همزمان با شروع تمرينات در كنار ســاير سبزپوشــان اصفهاني تمرين كرد. البته با توجه به عالقه متقابل طرفين به نظر نميرســد كه مانعي جدي براي ادامه همكاري وجود داشــته باشــد و به احتمال فراوان رجبزاده طي روزهاي آتي قرارداد خود را به صورت رسمي با ذوبآهن تمديد خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.