شرط سپيدرود براي خريدار جديد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم سپيدرود به جز شــهرداري رشت سه خريدار جدي ديگر هم دارد اما شــروط مسووالن اين تيم براي انتقال امتياز سپيدرود تاكنون مانع اصلي اين انتقال بوده اســت. گويا ســپيدروديها مدعي شــدهاند خريدار جديد بايد ســپيدورد رشــت را با همين نام، كادرفني و بازيكنان خريداري كند و همين موضوع تاكنون مانع انتقال شــده است. در واقع خريداران طبق قانون نميتوانند تيم را از استان خارج كنند اما در نظر دارند اسم خود را روي تيم بگذارند تا برايشــان جنبه تبليغاتي هم داشته باشد. از طرفي تغيير مربي و به دنبال آن بازيكنان، امري اختياري است و اگر قرار باشد خريدار اجازه هيچ تغييري نداشــته باشد كار برايش ســخت خواهد شد. از اين رو تاكنون هيچ خريداري براي انتقال امتياز اين تيم به توافق نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.