ادگار داويدز در عراق

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با هدف رفع دايمي تعليقهاي فيفا، فوتبال و وزارت ورزش عراق ميزباني از ديداري دوســتانه بين اســطورههاي فوتبال جهان و ســتارگان منتخب عراق را تدارك ديده كه همين بازي شــد بهانه ســفر ادگار داويدز به عراق. ستاره پيشين تيمملي فوتبال هلند بهعنوان نماينده تيم اســطورههاي فوتبال جهان ديروز به بغداد رفت تا اين بازي را با مســووالن فوتبال عراق هماهنگ كند. داويدز كه با اســتقبال گرم عراقيها وارد فرودگاه بغداد شــده بود، ابتدا ميهمان سفره افطار آنها بود و سپس براي تماشاي بازي الزورا و نيروی هوايي به همراه رييس فدراسيون فوتبال عراق به ورزشــگاه الشــعب رفت. بازديد از ورزشگاه در حال ساخت شــهر بصره هم ديگر برنامههاي داويدز در اين سفر بود و مهمتر از آن، درخواســت ستاره پيشــين هلند از فيفا براي رفع تعليق عراق: «ملت عراق عاشق فوتبال هستند و نميتوان آنها را از تماشای فوتبال محروم كرد. اميدوارم تحريمهاي فيفا بر ورزشگاههاي عراق برداشته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.