نقش پنهان كاپيتان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نقش مثبــت و منفي مهــدي رحمتــي در تصميمهاي فني استقالل را بارها نوشته و به زبان آوردهايم اما شايد كسي نداند كه او بيشترين تاثير را در تمديد قرارداد مجيد حسيني داشته است. تاثيري پررنگ و صدالبته مهم براي استقالل. رحمتي اين بار يك كاپيتان واقعي بود كه اجازه نداد مدافع جوان و كارآمد استقالل اين تيم را ترك كند. ماجرا به همان همنشيني شنبه شب در باشگاه اســتقالل برميگردد. جايي كه مهدي رحمتي تنهــا و بدون همراه، به ديدار رضــا افتخاري رفت و نزديك به دو ســاعت با او گفت و گو كرد. همين جلسه با مديرعامل بود كه حاشيهســاز شد اما به اندازه حاشــيههايش براي كاپيتان، براي اســتقالل سود داشت. حاشيهســازها پيراهن منتقدان را پوشــيده و ميگفتند رحمتي به خاطر رابطه دوســتانهاش با مدير برنامههاي مجيد حســيني، تالش كرد كه اين بازيكن در اســتقالل بماند و در تمديد قرارداد او نقش داشــته است اما كســي نگفت كه با اين كارش چه كمكي به اســتقالل كرده. همــه از دخالت دوباره رحمتي در اموري كه به او ارتباط ندارد گفتند و نوشــتند و همين باعث شد خبر جلسه شبانه مهدي رحمتي و افتخاري از روي سايتها حذف شود؛ آن هم به اصرار باشــگاه اســتقالل. آنها در واقع نقش مثبت كاپيتان را در اين اتفاق ناديده گرفتند. بعد از رفتن كاوه رضايي، احتمال جدايي مجيد حســيني هم به باالترين حد رســيده بود و باشگاه كه نميخواست با از دست دادن اين بازيكن بازنده نقل و انتقاالت لقــب بگيرد، رحمتي را به ياري طلبيد و البته نقش او را پنهان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.