شكايت شكبرانگيز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ميشود همه چيز را يك اتفاق تلقي كرد. همانطور كه ميتوانيم بدبين باشيم و شــك ببريم به شكايت همزمان باشــگاه لسآنجلس بلوز از پرسپوليس و تهديد افشين قطبي. اينكه فرد يا جرياني پشت پرده اين تهديدهاي ناگهاني و همزمان باشد، بدبينانهترين برداشت ممكن است كه شايد نبايد ناديدهاش گرفت اما آنچه امروز براي پرســپوليس اهميت دارد، تهديد قطبي است كه گفته بود به خاطر هواداران هرگز شكايت نميكند. بهانه افشين قطبي براي اين شكايت همان مالياتي اســت كه 9 سال پيش پرداخت ميشد اما نشد تا او پشت مرزهاي ايران بماند و حاال مدير برنامهاش باشگاه را تهديد كرده به شكايت: «هنوز شــكايت نكردهايم اما امروز و فردا قطعا اين كار را انجام خواهيم داد چرا كه افشين قطبي پيگير اين بدهي مالياتي است. در جلسه 8 ماه پيش با طاهري همه مداركي را كه الزم بود، تحويل داديم و آنها گفتند بررســي ميكنند اما تا امروز يك جواب يك كلمــهاي به ما ندادهاند. البته قطبي همه شــرايط پرســپوليس را لحاظ كرده و نميخواهد مشكلي براي اين تيم پيش بيايد اما مشــكل او به راحتي قابل حل اســت.» حاال پرسش اين اســت كه آيا قطبي از ايران پيشــنهاد دارد كه اينقدر مصرانه خواهان رفع مشــكالت مالياتياش اســت؟ مديربرنامههاي اين مربــي گفته: «بله پيشــنهادهايي شده كه هم پيشــنهاد دهندگان و هم خود افشين خواهان حل مشكل با پرسپوليس هستند. مبلغ اين بدهي حدود يك ميليارد تومان اســت كه اگر باشگاه پيگيريهاي الزم را انجام دهد ميتوان با رايزني آن را كمتر كرد چرا كه بخشي از يك ميليارد جريمه ديركرد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.