بالتر دنبال نوبل صلح بود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سپ بالتر ادعا كرده كه پيش از درگير شدنش در پرونده فسادهاي مالي فيفا، دنبال جايزه صلح نوبل بوده است. بالتر 81 ساله كه سالها رياست فيفا را به عهده داشــت، در پاييز ســال 2015 به دليل تخلفات مالي و پرداختهاي غيرمتعارفش به ميشــل پالتيني به 8 ســال محروميت از فعاليتهاي فوتبالي محكوم شــد كه البته بعدها اين محروميت را به 6 سال كاهش دادند. حاال جالب است كه او در مصاحبه تازهاش با گاردين مدعي شــده كه در طول دوران حضورش در فيفا، تالش زيادي كرد تا فوتبال جايزه صلح نوبل را دريافت كند. ســپ بالتر در توضيح اين ادعايش گفته: «ما با ســران ســازمان جايزه نوبل مالقات داشــتيم و تالش زيادي انجام داديم اما بايد بگويم كه من اين جايزه را براي خودم نميخواســتم. بلكه ميخواستم فيفا اين جايزه را بگيرد. اين جايزه بــراي فوتبال بود نه براي من. اين اتفاق در صورت تحقق، ميتوانست يك جنبش بزرگ براي فوتبال و فيفا باشد.» بالتر اما نه تنها به اين آرزو نرســيد، بلكه بعــد از محكوميتش بيمار و بستري شد و حاال هم آن روزهايش را اينطور تعريف ميكند: «من بعد از اتفاقاتي كه رخ داد، بارها دچار مشكالت روحي و رواني شدم و چند بار هم نزديك بود بميرم. با كمي مشــكل قلبي روبهرو شدم. ما كاتوليكها هميشــه به قبرستان ميرويم و براي درگذشــتگان دعا ميكنيم. تمام خانواده ما در يك ناحيه از يك قبرستان هستند و من هم آنجا بودم كه ســكته كردم اما اطرافيانم ســريع من را در زوريخ بستري كردند و االن شرايط بهتري دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.