خشم پروفسور

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«كــیروش ميخواهد قهرمــان ليگ را هم مشــخص كند.» اين را پروفسور در واكنش به حضور طوالني مدت پرسپوليسيها در اردوي تيمملي گفت و تهديد كرد كه مليپوشانش اگر در آزمايش پزشكي پيش از فصل شــركت نكنند، ديگر آنها را در اختيار تيمملي نخواهد گذاشــت. در ميانــه اين دعوا، كريمي هم حق را بــه برانكو داد و از كــیروش و برنامههايش انتقاد كرد. «نــه» برانكو به مدافع عراقي و منتفي شــدن حضور كاوه رضايي در پرسپوليس هم ديگر خبرهاي روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.