هياهو براي هيچ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

استقالل با وجود خريد ســتارههاي بزرگ در نقل و انتقاالت اين فصل ليگ برتر، هنوز دنبال سرور جباروف است. بازيكني كه زماني در آســيا بهترين بود اما در 35 سالگي، از آن روزها خيلي فاصله گرفته. هر فصل استقالل و پرسپوليس، استقالل و ســپاهان، پرسپوليس و ســپاهان و تيمهاي ديگر سر يك بازيكن خاص به جنجال و درگيري ميرســند. بازيكناني كه اكثر آنها نشــان ميدهند چندان هــم ارزش اين جنجالها و درگيريها را نداشــتهاند. اين بار هم نوبت دعواي اســتقالل و ســپاهان است بر ســر جباروف. بازيكني كه از همان ابتدا مشــخص بود بعد از رفتن به سپاهان، بازگشتش به استقالل آنقدرها هم آسان نخواهد بود اما آيا او ارزش اين همه جنجال را دارد؟ بازيكني كه فصل گذشته در سپاهان نشان چنداني از يك ستاره نداشت و خيلي باالتر از همتيميهايش نشان نداد. 10 بازي با يك گل و يك پاس گل آمار بازيكني نيســت كه دو باشــگاه بزرگ بخواهند براي او سر و دست بشكنند. آمار بد او فقط مختص سپاهان نبود. جباروف در نيمفصل دوم در ازبكستان با افتي قابل توجه مواجه شد و در 12 بازي فقط سه گل زد. نيمكتنشــيني او در بازي ايران و ازبكستان هم نشان داد كه اين بازيكن حتي در تيمملي كشورش آن جايگاه سابق را ندارد. ضمن اينكه فرشيد اســماعيلي- همپستي جباروف در اســتقالل- در نيمفصل دوم آماري به مراتب بهتر داشــت و اســتقالليها با داشتن او و محســن كريمي و اضافه شدن شجاعيان ديگر نيازي به جباروف ندارند و شايد بهتر باشد كه اين دعوا را به رقيب اصفهانيشان ببازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.