خوشقول مثل عزتاللهي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

زيباتــر از صعود به جــام جهاني كه ســعيد عزتاللهي با تيمملــي تجربهاش كرد، همين مردانگــي او و ديدارش با كودكاني اســت كه به زندگي بدون خانواده خو گرفتهاند. كودكانــي كــه ديــدن ســتارههاي فوتبال ايران شــايد جالبترين دلخوشيشــان باشد و اين دلخوشي كودكانه را ســعيد عزتاللهي به آنها هديه كرد. اين مليپوش در واقع به وعدهاي كه داده بود عمل كرد كه به ديدار كودكان كار رفت. عزتاللهي شبي كه به ميهماني برنامه خندوانه رفت، قول داد به كودكان كار سر بزند كه اتفاقا خوشقول بود و با حضور در تمرين تيم خانه كودك ناصرخسرو، با كودكان كار فوتبال بازي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.