جايي براي جباري نيست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــجاعيان با اين قيمت مــيارزد يا نه؟ اين پرســش را بايد بعد از شــروع ليگ پاســخ داد. اگر چه به نظر ميرســد جذب اين بازيكن بيش از ارزيدن يا نيارزيدنش براي منصوريان ارزش داشته است. اگر استقالل در جذب شــجاعيان ناكام ميماند، به احتمال زياد با جاي خالي در ميانه ميدانش مواجه ميشد و اين خالي بودن ميانه ميدان يعني برگشــت به سمت جباري و تن دادن به هشتگهايي كه براي بازگرداندن شماره هشت سابق شكل گرفت. منصوريان پيش از اين هم عالقه چنداني به جذب جباري نداشــت و ايــن بيعالقگي را فصل پيش هم نشــان داده بود اما اين فصل و بعــد از آن مصاحبه جنجالي اين انتقال شــكل و بوي محال به خود گرفته بود. منصوريان هــر كاري كرد تا ميانه ميدانش خالي نماند و ديگر حتي زمزمه بازگشــت مجتبي جباري را نشــنويم. اين دو سه ميليارد را استقالل در واقع براي بينيازي از ستاره ياغياش هزينه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.