هوادار برزيلي كشته شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درگيري هواداران كوريتيبا و كورينتيانس باعث مرگ يك نفر شــد. پيش از آغاز اين بازي كه در هفته هشتم ليگ برزيل برگزار شد، هواداران دو تيم با يكديگر درگير شدند كه اين اتفاق به مرگ يك نفر و مجروح شــدن شش نفر منجر شــد. اين حادثه يكشنبه در شهر كوريتيبا در يكي از خيابانهاي منتهي به ورزشــگاه رخ داد. دو اتوبوســي كه حامل هواداران كورينتيانس بودند اشــتباهي وارد يك خيابان و در نهايت با گروهي از هواداران كوريتيبا روبهرو شدند. برخي از طرفداران كورينتيانس كه از اتوبوس پياده شــده بودند مورد حمله هواداران حريف قرار گرفتند. در اين ميان يك هوادار كه به زمين افتاده بود، توســط افراد زيادي لگدمال شــد و جان خود را از دست داد. ماموران پليس خيلي ســريع خود را به محل درگيري رســاندند و هواداران را از يكديگر جدا كردند تا اتفاق بدتري رخ ندهد اما در نهايت شش مجروح به بيمارستان انتقال داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.