جام ملتهاي اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين جام ملتها شــايد بيرون از اروپا هواداران زيادي نداشــته باشد اما اين دليل نميشــود كه بازيهايش را پخش نكنند. شبكه ورزش ســاعت 20:30 بازي تيمهاي زير 21 سال صربستان و مقدونيه در ايــن رقابتهــا را روي آنتن ميبرد و ســاعت 23:15 بازي زير 21 سالههاي پرتغال و اسپانيا را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.