پيشنهاد‌استراليا زنگ‌خطر‌براي‌تي ‌مملی

درباره آينده كیروش زودتر تصميم بگيريد

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

تیتر یــک - درســت در روزهايي كه «اليت ســنتر» بهعنوان مركز تيمهاي ردههاي ســني مختلف فوتبال بــه ابتكار كیروش افتتاح شــد و او برخورد گرمتري را با رســانهها در پيــش گرفته، خبر عالقه اســترالياييها به جذب اين مربي پرتغالي براي فدراسيون فوتبال ميتواند يك شوك باشد.

كــیروش هفتــه گذشــته برنامــه آمادهســازي تيم ملي را منتشر كرد و وعده داد در صورت اجراي آن ايران ميتواند براي اولين بار به مرحله حذفي جام جهاني برسد. فدراســيون فوتبال اما با نگاه دورانديشــانه بايد عــالوه بر عملياتي كــردن برنامههاي آمادهســازي از حــاال به فكر فــرداي جام جهاني و آينده نيمكت تيم ملي هم باشد.

فدراسيون فوتبال استراليا هرچند هنوز به طور رســمي در اين مــورد موضعگيري نكــرده، ولي خبر رســانههاي اين كشــور نميتواند تنها يك شــايعه باشد و آنها خبر ميدهند كه بازي دوســتانه احتمالي ايران و اســتراليا فرصتي است كه اين فدراسيون از نزديــك كار كیروش را زير نظر بگيرد و احتماال مذاكراتي هم داشته باشد.

اگر در دهههاي گذشته تيم ملي تالش ميكرد دنبالهروي تفكرات تيمهاي پيشرو آآآسآااآســيايي باشــد، اين روزها همكاري درخشــان ايران و كیروش مايه حســرت اكثــر فدراســيونهاي قدرتمند آســيايي اســت. نتايج درخشان كیروش با تيم ملي بود كه چين و امارات را متقاعد كرد ســراغ مربيان بزرگ خارجي مثل ليپي و بائوســا بروند. كره جنوبي بعد از بركناري اشــتليكه منتظر قطعي شــدن صعود تيمش است تا براي تدارك جام جهاني سراغ يك نام بزرگ برود. استراليا هم از حاال به فكر بعد از جام جهاني است. پوستهكوگلو اعالم كرده كه به فكر تمديد قراردادش نيســت و آنها از حاال به فكر يك مربي بزرگ هستند و چه كسي بهتر از كیروش كه امتحانش را در فوتبال آســيا پس داده و فضاي فوتبال اين قاره را ميشناسد؟

البته در حال حاضر نشانهاي از جدايي كارلوس كــیروش ديده نميشــود. او در جلسه همانديشي هفته گذشته با سردبيران گفت كه «كار براي موفقيت در جام جهاني قطر از حاال شــروع شــده و تيم ملي بايد تــالش كند در جام جهانــي ۲۲0۲ كه در خاك همسايهاش برگزار ميشود، دست به كار بزرگي بزنــد و نتيجه خوبي بگيرد.» او اين روزها از راهاندازي اليتسنتر هيجانزده اســت و احســاس ميكند كه فرصت دارد برنامههايش بــراي تيم ملي و تيمهاي پايه را با شــرايط بهتري پيش ببرد. بعد از هفت ســال حضور در تهران كه با تنشها و فراز و نشــيبهايي همراه بوده، كیروش ظاهرا توانســته به نقطه تعادلي با فدراســيون و جامعه فوتبال برســد و خواســتههاي او و امكانات ما بيش از هميشــه به هم نزديك شدهاند.

بــا اين حال تيم ملي در آســتانه جام جهانــي هفتهها و ماههــاي پرحادثهاي در پيش دارد كه ميتواند اين آرامش را به هم بزند. به هم خوردن برنامههاي آمادهســازي يا نتيجه نگرفتن تيــم ملي در جام جهاني مهمتريــن موانع احتمالي در راه تمديد اين همكاري هستند. فدراسيون فوتبال اما نبايد آينده نيمكت تيم ملي را به اتفاقات درون و بيرون زمين گره بزند.

مزيتها و سختيهاي همكاري با مربي پرتغالي را همه ميدانيم. كارآمدي و مهارت كیروش در تيم ملي ثابت شــده و حتي در صــورت پرداخت همين رقــم به يك مربي طراز اول ممكن است تكرار اين نتايج ممكن نباشــد. از طرفي خواستهها و روش كار اين مربي در اين سالها كار فدراسيون را خيلي سخت كرده و ممكن است همين دردسرها مديــران فوتبال را بــراي ادامه همكاري به ترديد انداخته باشــد. فدراسيون با در نظر گرفتن همه اين جوانب بايــد درباره ادامه همكاري با كــیروش هرچه زودتر تصميم بگيرد و با نهادهاي باالدســتي در اين مورد رايزني كند.

قرارداد كیروش با فدراســيون فوتبال تا پايان جام جهاني اســت، ولي فدراسيون براي تعييــن تكليف نيمكت تيم ملي نبايد تا آن روز منتظر شــود. فراموش نكنيم كه جام ملتهاي آســيا به فاصله چند ماه بعد از جــام جهاني برگزار خواهد شــد و تعلل در اين ماجرا به آمادهســازي تيم ملي براي اين مســابقات هم آســيب ميزند. بدترين تصميم فدراســيون در اين ماجرا ميتواند تصميــم نگرفتن و بالتكليفي باشــد. حتي اگر پيشــنهاد اســترالياييها را يك شايعه رســانهاي بدانيــم، قطعا عملكــرد خوب كیروش از ديد فدراسيونهاي مختلف دور نمانده و اين آخرين پيشنهاد براي اين مربي نخواهد بود. فدراســيون اگر براي ادامه كار با كیروش به جمعبندي رســيده، نبايد به رقيبان اجازه دهد ايــن مربي را از چنگش خارج كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.