وریا‌غفوری:‌برای‌فصل‌جدید‌کوه‌انگيزه‌ام

3‌دفاع‌راست‌هم‌مي‌آمد،‌م ‌يماندم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

وريا غفوري مدافع راست استقالل سرانجام با آبيها تمديد كرد تا يك فصل ديگر در اين تيم باقي بماند. وريا از ابتدا مدنظر اســتقالل نبود امــا وقتي اهداف آبيها در فصل نقل و انتقاالت براي پســت دفاع راســت به نتيجه نرســيد، آبيها باالجبار يك فصل ديگر بــا وريا غفوري تمديد كردند.

وريا غفوري درباره پروسه طوالني تمديد قراردادش با اســتقالل گفت: «منتظر نظر نهايــي آقاي منصوريان بودم و به همين دليل هم كمي كار تمديد قراردادم طول كشــيد. امروز از باشــگاه با من تماس گرفتند و من هم قــراردادم را تمديد كردم.» او ادامــه داد: «همانطور كه قبال هم گفتهام خيلي تمايل داشــتم در استقالل بمانم تا دينم را ادا كنم، هيچ شرط و شروطي هم براي باشگاه نگذاشــتم و قراردادم را تمديد كــردم تا بتوانم فصل بعد براي استقالل بازي كنم.»

مدافع راســت استقالل در مورد اينكه گفته ميشود بــراي تمديد قــرارداد تخفيف داده گفــت: «براي اينكه حســننيتم را ثابت كنم، حتي نســبت به رقم پارسالم هم تخفيف دادم چون اصال شــرط مالي نداشتم و سريع قراردادم را امضا كردم. سال قبل فصل بدي براي من بود اما اگر خدا به من ســالمتي بدهــد، ميخواهم همه چيز را جبران كنم. البته اتفاقهاي پارســال واقعا تقصير من نبود چراكــه مصدوميت براي هر بازيكني پيش ميآيد و من واقعا كوه انگيزه هستم تا همه چيز را جبران كنم.»

وريــا غفوري در مورد واكنشاش بــه حضور رامين رضاييان در اســتقالل هم ميگويد: «واقعيت اين اســت كه من اســم شخص خاصي را نميآورم ولي اگر ۳ مدافع راست هم ميآمدند و آقاي منصوريان من را ميخواست، مطمئن باشيد قراردادم را تمديد ميكردم تا همه چيز را جبران كنم. من تواناييهاي خودم را ميشناســم و تمام تالشم را ميكنم كه براي استقالل مثمرثمر باشم.»

مدافع راســت مليپوش اســتقالل در مورد شرايط اين تيم در فصل جديد هم اينطور توضيح ميدهد: «اگر بخواهيد كلي به فصل گذشــته نــگاه كنيد ما فصل قبل شــروع خوبي نداشــتيم چون تيم تغييراتي زيادي كرده بود اما در نيمفصل دوم بســيار خــوب نتيجه گرفتيم و توانستيم به رتبه دوم برسيم كه با توجه به اينكه بسياري از بازيكنان فصل اول حضورشــان در اين تيم بود نتيجه بســيار خوبي محسوب ميشــود. در مورد بازي با العين هم بايد بگويم اين بدترين خاطره عمر فوتبال من اســت كــه به نظرم يك اتفاق بود. مــن فكر ميكنم براي فصل جديد ديگر اشــتباهات فصل گذشته را تكرار نميكنيم و آن چيــزي كه ما و هوادارانمان را راضي ميكند، رتبهاي بهتر از پارسال اســت، در نتيجه صددرصد به چيزي جز قهرماني فكر نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.