پيرواني:‌كار‌با‌بازیكنان‌زیر‌3۲‌سال‌سخت‌اما‌خوب‌است

دستيارانم را خودم انتخاب ميكنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امير حســين پيرواني دربــاره انتخاب كادر فنــي تيم ملــي اميــد اينطور حرف ميزند: «روز گذشته دستياران و مدير تيم ملي اميد هم انتخاب شدند تا آماده حضور در رقابتها شــويم. تعدادي از دســتيارانم نســبت به تيم ملي جوانان تغيير كردهاند. هنوز قرار نيست مربي خارجي به كادر فني تيم ملي اضافه شــود.» ســرمربي تيم ملي اميد درباره جلســه اعضــاي تيمهاي ملي فوتبــال مردان و بانوان با كارلوس كيروش اينطور توضيح ميدهد: «در جلســهاي كه با كي روش داشــتيم، درباره آينده فوتبال ايران سياستگذاري شــد. يك برنامهريزي كامل براي فوتبال انجام داديم. ســاماندهي و سازماندهي فوتبال كشور از زير ۴۱ سال تا رده بزرگســاالن شــروع ميشود. در اين جلســه نحوه تيمداري در كشــور را مطرح كردند. فلســفه فوتبال پايه را مطرح كردند. ارتبــاط و تعامل مربيان تيمهــاي ملي را روشــن كردند. برنامه كامــل و مدوني بود. بعد از آن جلســه، يك جلســه ديگر با كي روش برگــزار كردم و گفتــم كه ميخواهم از تيم ملي جوانــان در رقابتهاي زير ۳۲ ســال استفاده كنم تا ۴ ســال بعد اين تيم تجربــه گرانبهايي را به دســت بياورد. كي روش هم با ابراز رضايت از اين برنامه گفت خوشحالم كه تصميم شجاعانه را گرفتهاي و از آن حمايت ميكنم.» سرمربي تيم اميد حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «البته شايد در نقاطي كه ضعف داريم چند بازيكن زير ۳۲ ســال را هم ببريم اما شاكله اصلي تيــم را بازيكنان جوان تشــكيل ميدهند. تيــم ما حدود ۴ ســال كوچكتر اســت اما بــراي رقابتهاي المپيك آماده ميشــود. اگر يادتان باشــد قبال بــا تيمهايي حاضر ميشديم كه نميتوانســتند در المپيك به ميدان بروند و بعــد از يك مرحله بازيكنان را كنار ميگذاشــتند. كار براي ما مقداري سخت ميشود اما خيلي خوب خواهد بود.» پيروانــي درباره راه انــدازي مركز تيمهاي ملي ميگويــد: «در اين مركــز تجهيزات الزم در اختيار مربيان تيمهاي ملي اســت و دفتــر كار همه مربيــان در كنار هم قرار دارد. دفترهاي پزشــكي، روابط عمومي ...و هم وجود دارد و اين براي فوتبال ما بســيار خوب است.»

او درباره انتخاب دســتيارانش معتقد اســت: «همه دســتيارانم را خودم انتخاب كردم و ايــن رويه را در تمامــي تيم هايم داشــتم. ســرهنگ اخوت هم در دورههاي قبل مســوول سرپرستي تيم ملي بوده و در اين دوره هم به ما كمك ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.