برگزاري دورههاي آموزشي انضباطي براي تيمهاي ليگ برتري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس كميته انضباطي فدراســيون فوتبــال از برگزاري دورههاي آموزشــي براي باشــگاههاي ليگ برتري خبر داد. اسماعيل حسنزاده درباره برگزاري دورههاي آموزشــي براي باشگاههاي ليگ برتري فوتبال گفت: « در راستاي اجراي سياستهاي پيشگيرانه كميته انضباطي و با طرحي كه فصل گذشته بخشــي از آن را اجرا كرديم، قرار شد پيش از شــروع ليگ هفدهم، جلسات مختلفي را براي آموزش مسائل انضباطي برگزار كنيم. در همين راستا قصد داريم ابتدا براي تيمهاي ليگ برتري و سپس در صورت برنامهريزي توسط باشگاهها، براي ساير ليگهاي ديگر نيز اين دوره آموزشي را برگزار كنيم. در اين دوره آموزشي نكات ضروري و الزم كه جنبه انضباطي دارد، براي بازيكنان و ساير عوامل تيمها بيان ميشود. با توجه به اينكه تجربه برگزاري اين دوره آموزشي را براي چند باشــگاه با هماهنگي هيات فوتبال استان مربوطه داشتيم و بسيار نتيجه بخش و موثر بود، به همين خاطر قصد داريم براي فصل پيشرو نيز اين كار را انجام بدهيم. حتي پس از برگزاري كالسهاي آموزشــي در فصل گذشــته، عدهاي از بازيكنان و مربيان اعــالم كردند كه تاكنون موارد را نميدانسته و اين دوره براي نحوه عملكردشان در فعاليت فوتبالي مفيد بوده است.»

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.