گوچي در جمع5 مهاجم برتر هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچــان نژاد مهاجــم تيم ملي ايران و باشــگاه هيرنفين بهعنوان يكي از 5 مهاجم برتــر اين فصل ليگ برتر هلند انتخاب شــد. به گزارش سايت هواداران هيرنفين هلند، رضــا قوچان نژاد در اين فصل موفق شد با به ثمر رساندن 19 گل نقــش زيادي را در موفقيت تيم هيرنفين داشــته باشــد. اين مهاجم هيرنفين كه متولد ايران اســت و بزرگ شــده هلند، در آمار ارائه شــده از سوي شبكه فوكس اسپور هلند و اوپتا در ميان 5 مهاجم برتر و بهعنوان سومين مهاجم قرار گرفت.

قوچــان نــژاد هم مثــل هموطنش عليرضــا جهانبخش كه در ميان 5 وينگر برتــر ليگ هلند قــرار گرفت، در ميان 5 مهاجــم برتر ليــگ هلند جــاي گرفت. گوچي كه فصــل قبل و پس از يك دوره ناموفق در چارلتون به اردي ويژه برگشت تــا پيراهــن هيرنفين را بپوشــد، فصل درخشاني را پشت سر گذاشت و توانست در كورس آقــاي گلي قرار بگيرد. گوچي فقط دو گل تا رســيدن به كفش طالي فوتبال هلند فاصله داشــت اما در نهايت رقابــت را به نيكوالي يورگنســن واگذار كرد.

قوچان نژاد كــه از تيمهاي مطرحي در فوتبال هلند پيشــنهاد بازي دريافت كرده، قصــد دارد در هيرنفيــن بماند و فصل بعد هم پيراهن اين تيم را بپوشد. او اميدوار است اين بار بتواند با هيرنفين به رقابتهاي اروپايي برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.