شجاعيدرپانيونيوسماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گزارشهاي رســيده از يونان نشــان دهنده اين واقعيت است كه مسعود شجاعي در پانيونيــوس ميمانــد. بنا بــه اطالعات رســيده وضعيت شــجاعي بــا پانيونيوس مشــخص شــد و او پــس از همراهي تيم ملــي ايران به يونان بازميگــردد و قرارداد جديدش را امضا ميكند. شــجاعي پس از بازگشــت به يونان به اردوي كارپينســكی پانيونيوس ملحق ميشود.

پانيونيــوس بــا ميخائيــل گريگوريو، ســرمربي جديد خود دور جديد تمرينات آمادهســازياش بــراي حضــور در فصل آينده سوپرليگ فوتبال يونان را در منطقه كوهستاني كارپينســكي آغاز كرد. مسعود شــجاعي و چند بازيكن خارجي ديگر تيم پانيونيوس در آغاز دور جديد تمرينات اين تيم حضور ندارند و قرار است با تأخير چند روزه به اردوي كارپينسكي ملحق شوند.

پانيونيوس آتن كه در فصل گذشــته سوپرليگ يونان رتبه پنجم جدول ردهبندي را كســب و ســهميه ليگ اروپا را به دست آورد، در مرحله دوم حذفــي ليگ اروپا به مصاف برنده بازي تيمهاي افســي شيراك ارمنستان و گوريساي اسلووني ميرود.

اين تيــم از دور دوم وارد اين رقابتها ميشــود و طبق قرعه بايد بــا برنده بازي دور اول بين گوريســاي اسلووني و شيراك ارمنســتان روبهرو شود. بازيهاي رفت دور دوم مقدماتي ليگ اروپا روز چهارشنبه 21 و بازيهاي برگشــت يك هفته بعد در روز 28 تير انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.