پاسخ منفي شارلروا به جذب رضاييان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رامين رضاييان از معدود بازيكنان تيم ملي محســوب ميشــود كه هنوز تيم آينده خود را انتخاب نكرده اســت. رضاييان پس از دريافــت رضايتنامه از پرسپوليس و بخشــش درصد بسياري از طلبش، قصد دارد بــه ليگي اروپايي برود و در قاره سبز به فوتبال خود ادامه بدهد.

رضاييان طي روزهــاي اخير بارها پيشنهاد بازي در اســتقالل را دريافت كرده اما به نظر نميرســد با اين انتقال موافقت كند. رضاييان در ميان هواداران پرســپوليس محبوبيت بااليــي دارد و به هميــن دليل عالقه نــدارد پيراهن استقالل را بپوشد و اين محبوبيت را از دست بدهد.

به همين دليل دفاع راســت اصلي تيم ملي در اروپا دنبال تيم اســت. يكي از نزديكان او به مديران باشگاه شارلروا، رضاييان را پيشــنهاد كرد كــه البته با پاسخ منفي آنها مواجه شد. گويا شارلروا رضاييان را نميخواهد و برنامهاي براي جــذب او ندارد. رضاييــان حاال بايد به فكر تيمي جديد براي ادامه بازي باشد. تيمي كه بتواند در فصل منتهي به جام جهاني او را در اوج آمادگي حفظ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.