حريفان احمد در اردوي اتريش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال احمد روسيه حريفان خود را در دومين اردوي آمادهســازي اتريش شناخت. ياران ميالد محمدي در روزهــاي 7 و 14 تيــر ماه ســال جاري ديدارهاي تداركاتي با تيمهاي سالزبورگ اتريش و يانگ بويز سوييس برگزار ميكنند. زمان ســومين بازي تداركاتي برابر لودوگورتسم بلغارستان هم هنوز مشخص نيست.

تيم فوتبال احمد روســيه از 10 روز قبل اولين اردوي آمادهسازي خود را در اتريش و در غياب ميالد محمدي آغــاز كرد. ايــن تيــم در اولين بازي تداركاتي برابر تيم گاباالي آذربايجان با يك گل پيروز شده بود.

تيم احمــد در روز پاياني اولين اردوي آمادهســازي اتريش به مصاف تيم قرهباغ، قهرمان فصل گذشته ليگ آذربايجان ميرود.

اين تيم روســی كه پيش از اين تــرك گروژنــي نام داشــت در فصل گذشــته ليگ برتر روسيه رتبه پنجم جدول ردهبندي را كسب كرد. اين تيم مدتي قبــل اولگ كونونوف را بهعنوان ســرمربي جديد خــود برگزيد. ميالد محمدي، دفاع چپ اصلي تيم ملي در عضويت احمد اســت. تيمي كه تالش ميكند در فصــل آينده به رقابتهاي اروپايي صعود كند و بتواند نام خود را در سطح قاره سبز سر زبانها بيندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.