ابهام در آينده لژيونرهاي االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه االهلي عربستان منتظر سرمربي جديدش اســت تا آينــده 3 لژيونر جديدش را مشــخص كند. آينــده 3 لژيونــر االهلي كه عبارتنــد از محمــد الشــافي(مصري)، فيتگا(يونانــي) و ســعد االمير(عراقــي) در هالهاي از ابهام قرار دارد و هنوز تكليفشان با اين باشگاه مشخص نيست. بنا به گزارشهاي رسيده باشگاه االهلي منتظر تعيين كادر فني جديد اســت تا آينده ايــن 3 لژيونر خود را مشخص كند يعني در صورت قبول سرمربي جديــد آنها را نگــه دارد در غير اين صورت همكارياش را با آنها قطع كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.