كمال سه هفته بعد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمــال كاميابينيــا هافبــك دفاعي پرسپوليس به دليل مصدوميت، كتف خود را به تيغ جراحان ســپرد و بعد از ســپري كردن دوران نقاهت، حــدود يك هفتهاي ميشــود كه تمرينات انفرادي خود را آغاز كرده اســت. با تشخيص پزشك معالج اين بازيكن، كاميابينيا ميتواند نهايتا از 3 هفته ديگر تمرينات گروهي خود را آغاز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.