ثب‌تنام‌۰۰۷۱‌نفر‌براي‌ورزش‌الکترونيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

۰۰۷۱ ورزشــكار در رشته ورزشهاي الكترونيك براي بازيهاي داخل سالن آسيا در عشقآباد ثبتنام كردند.

بازيهــاي داخل ســالن آســيا در حالــي شــهريورماه بــه ميزباني عشــقآباد برگزار ميشــود كه ۰۰۷۱ ورزشــكار بــراي ورزش الكترونيك ثبتنام كردهاند.

شوراي المپيك آسيا اعالم كرد ثبت نام براي اين بازيها از ۰۱ مه آغاز شــده و ۰3 ژوئن به پايان ميرسد تا مقدمات برگزاري رقابتها كه از ۷۱ تا ۷۲ سپتامبر در عشقآباد برگزار ميشود، مهيا شود.

ورزشهاي الكترونيك در بازيهاي داخل ســالن آسيا نمايشي خواهد بود اما اين رشــته به بازيهاي آســيايي ۲۲۰۲ نيز اضافه شده كه ۱۲ مدال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.