سه كشتيگير تازه وارد در تركيب روسها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪NAsEr EnsAfi MoGHADDAm‬

روسها پس از برگزاري رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد خود در شهر «نازران» مركز جمهوري مسلمان نشين اينگوشتيا در منطقه قفقاز شمالي روسيه و معرفي نفرات برتر كشتي آزاد اين كشور براي حضور در پيكارهاي جهاني سال ۷۱۰۲ پاريس، رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي خود را هم در روزهاي جمعه و شنبه در همين شهر و با حضور تمامي چهرههاي سرشناس و مطرح اين رشته برگزار كردند. «رومن والسف» فوق ستاره و نخبهترين كشتيگير فرنگيكار حال حاضر روسها در چند ســال اخير و قهرمان دو دوره بازيهــاي المپيك ۲۱۰۲ لندن و ۶۱۰۲ ريودوژانيــرو و دارنده دو مدال طــال و يك نقره جهان در وزن 5۷ كيلوگرم در جريان اين رقابتها براي نخستين بار به وزن غيرالمپيكي ۰8 كيلوگرم صعود كــرد و با غلبه بر رقبــاي خود به عضويت تيم ملي روســيه در اين وزن درآمد. والســف در ديدار فينال در يك كشــتي كامــال برتر موفق به شكســت آدالن آكــي يف شــد. در غياب رومن والســف در رقابتهاي وزن 5۷ كيلوگرم، پيراهن تيم ملي روسيه در اين وزن به الكساندر چهركين قهرمان اروپا رســيد كه در ديدار فينال الياس بك ماگومداف را مغلوب كرد. بازگشــت دوباره «آلكسي ميشين» كشتيگير قديمي و كهنه كار روسها به ميدان رقابتها در ســن 8۳ سالگي كه روسها را ۳۱ سال پيــش در بازيهاي المپيك ۴۰۰۲ آتــن در وزن ۴8 كيلوگرم صاحب مدال طال كرد، از نكات ويژه و قابل توجه رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي روسيه بود. ميشــين كه از چند ماه پيش خود را آماده مبارزه با حريفان هموطن بسيار جوانتر خود كــرده بود، در رقابتهاي وزن 85 كيلوگرم عنواني بهتر از ســومي كســب نكرد. در اين وزن سوسروكو كودزوكوف به مقام قهرماني دست يافت. از جمله نكات قابل ذكر اين مسابقهها همچنين بايد به رقابتهاي وزن ۶۶ كيلوگرم اشــاره كرد كه در آن كشتيگيران ناشناخته و غيرسرشناسي چون زائور كابالوف، پاول ســاله، آلين ميزويان و عظمت احمداف كه نام آنهــا براي اولين بار مطرح ميشــد، با هم به رقابت پرداختند كه در نهايت زائور كابالوف با برتري بر ديگران نفر اول اين وزن شــناخته شــد. اما رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي روسيه همچون كشتي آزاد، خالي از حادثه و شگفتي نبود و از جمله اين حوادث بايد به شكست و حذف «چنگيز البازانوف» قهرمان سال ۴۱۰۲ جهان در وزن ۱۷ كيلوگرم و «ديويد چاكواتادزه» قهرمان بازيهاي اروپايي 5۱۰۲ باكوي جمهوري آذربايجان و بازيهاي المپيك ۶۱۰۲ ريودوژانيرو در وزن 85 كيلوگرم و همينطور شكســت «نيكيتا ملينيكوف» دارنده مدال طالي وزن 8۹ كيلوگرم جهان اشاره كرد كه نتوانستند بار ديگر در تركيب تيم ملي روسيه قرار گيرند. رقابتهاي وزن ۹5 كيلوگرم با حضور كشــتيگيراني چون مينگيان سيمينوف دارنده مدالهاي برنز المپيك ۲۱۰۲ لندن و مســابقههاي جهاني سال ۴۱۰۲ تاشكند ازبكستان، استفان ماريانيان قهرمان بازيهاي اروپايي 5۱۰۲، ابراهيم البازانوف قهرمان اروپا و جوانان جهان و ايوان تاتارينوف از حساســيتهاي ويژهاي برخوردار بود كه در نهايت پيراهن اين وزن تيم ملي روســيه به ماريانيان ارمنستاني االصل رسيد كه ســيمينوف را در ديدار فينال شكســت داد. آدام كوراك دارنده مدال برنز سال 5۱۰۲ جهان در الس وگاس آمريكا در وزن ۱۷ كيلوگرم در اين رقابتها به وزن باالتر صعود كرد و با شكســت ابوزيد مانتسيگوف در ديدار فينال صاحب پيراهن تيم ملي روســيه در وزن 5۷ كيلوگرم شد. ســرگئي سمينوف دارنده مدال برنز بازيهاي المپيك ۶۱۰۲ ريودوژانيرو در وزن ۰۳۱ كيلوگرم موفق شــد در ديدار نهايي، اسالم ماگومداف برنده مدال برنز مسابقههاي جهاني سال 5۱۰۲ در الس وگاس آمريكا در وزن 8۹ كيلوگرم را مغلوب كند و بار ديگر به عضويت تيم ملي روسيه درآيد. در جريان رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي روسيه، «زائور كابالوف»، «سوسروكو كودزوكوف» و «موسي اولويف» سه كشتيگير تازه واردي بودند كه با برتري برابر رقباي خود براي نخســتين بار در تركيب تيم ملي روسيه به ترتيب در وزنهاي ‪85 ۶۶،‬ و 8۹ كيلوگرم قرار گرفتند.

در پايــان رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي فرنگي روســيه، اســتفان ماريانيــان، زائــور كابالوف، آدام كوراك، الكســاندر چهركين، رومن والســوف، سوسروكو كودزوكوف، موسي اولويف و سرگئي سيمنيوف به ترتيب در وزنهاي ‪8۹ 58، ۰8، 5۷، ۱۷، ۶۶، ۹5،‬ و ۰۳۱ كيلوگــرم به عضويت تيم ملي كشــتي فرنگي روسيه براي مسابقههاي جهاني سال ۷۱۰۲ در پاريس فرانسه درآمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.