اسامي نامزدهاي رياست كميته بينالمللي پارالمپيك اعالم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهار نفر براي كرسي رياست كميته بينالمللي پارالمپيك بــا يكديگر رقابــت ميكننــد. انتخابات هيات رييســه كميته بينالمللي پارالمپيك در تاريخ هشــتم سپتامبر (۷۱ شهريور) در ابوظبــي امارات متحــده برگزار خواهد شــد و چهار نامزد براي جانشيني «ســر فيليپ كريون» در سمت رياست كميته بينالمللي پارالمپيك تالش ميكنند. پاتريك يارويس از كانادا، انــدرو پارســونز از برزيل، جان پترســون از دانمارك و هايدي ژانگ از چين، چهار نامزد رياســت كميته بينالمللي پارالمپيك هستند. براي نايب رييسي كميته بينالمللي پارالمپيك هم سه نفــر نام نويســي كردهاند كه در نهايت يك نفر در اين ســمت انتخاب خواهد شــد. دوآن كيل از نيوزيلند، جان پترســون از دانمارك و ماجد راشد از امارات گزينههاي نايب رييسي هستند. هيات رييســه كميته بينالمللي پارالمپيك شامل رييس، نايب رييس و ۰۱ عضو هيات اجرايي ميشــود. براي ســمت هيات اجرايي نيز ۲۲ نفر نام نويســي كردهاند. هر نامزد تا تاريخ ششم سپتامبر (5۱ شهريور) فرصت دارد كه مدارك خود را ارائه كند تا در مجمع عمومي كميته بينالمللي پارالمپيك كه دو روز بعد در ابوظبي برگزار ميشود، شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.