تيم منتخب كشتي آليش بانوان به قرقيزستان ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم منتخب آليش بانوان در رقابتهاي بينالمللي جايزه بزرگ آليش قرقيزستان شركت ميكند

رقابتهاي بينالمللي جايزه بزرگ آليش روزهاي ششم تا هشتم تيرماه در كشــور قرقيزســتان برگزار ميشــود و تيم منتخب آليش بانوان در اين رقابتها حضور خواهد داشــت. تيم آليش بانوان بــا تركيب زهرا يزداني در وزن 55 كيلوگرم و ليال ساالروند در وزن ۰۶ كيلوگرم و سرمربيگري نرگس خســروي به قرقيزستان ميرود. تيم ملي كشــتي آليش بانوان خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني جهان در لهســتان آماده ميكند كه روزهاي سوم تا هشتم مردادماه برگزار ميشود.

هشدار ریيس كميته داوران به كشتيگيران حاضر در انتخابي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.