ماليي در سيد سه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي جــودو ايران با 5 نماينده در پنجمين مرحله رقابتهاي جايزه بزرگ در سال ۷۱۰۲ روي تاتامي ميرود.

رقابتهاي جايزه بزرگ چين از ۹ تير به مدت ســه روز با حضور ۶۳۲ جودوكا از ۹۲ كشــور برگزار خواهد شــد. تيم جودو ايران با پنج ورزشكار در اين رقابتها حاضر ميشود. محمد رشنونژاد در وزن منهاي ۰۶ كيلوگرم، محمد محمدي بريمانلو و مهدي فتحيپــور در وزن منهــاي ۳۷ كيلوگرم، ســعيد ماليي در وزن منهاي ۱8 كيلوگرم و وحيد نوري در وزن منهاي ۰۹ كيلوگرم، 5 مليپوش كشــورمان در پنجمين جايزه بزرگ ســال ۷۱۰۲ هســتند. اين رقابتها با ســيدبندي انجام ميشود و سعيد ماليي جــودوكاي وزن ۱8 كيلوگرم كشــورمان در ســيد ســه اين وزن قرار گرفته و ساير مليپوشان در بين سيدهاي برتر قرار ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.